Zagadnienie 3 z 9

3. Czy Ewangelista Jan był kuzynem Jezusa? | Jn 19.25-27 | Mk 15,40 | Mt 27,55-56

Czy Jezus miał kuzyna? Czy Jan był kuzynem Jezusa?

O ilu kobietach obecnych podczas wydarzeń na Golgocie piszą ewangeliści?

Rozważania na ten temat podjął się dr Robert Merecz, na podstawie:

Jn 19:25-27 – A blisko krzyża Jezusa stały: Jego matka i siostra Jego matki, Maria (żona Klopasa) i Maria Magdalena. Gdy Jezus zobaczył swoją matkę i stojącego przy niej ukochanego ucznia, zwrócił się do matki: Kobieto, oto twój syn! Następnie powiedział do ucznia: Oto twoja matka! I od tej pory ten uczeń wziął ją do siebie.

Mk 15:40 – Były tam również kobiety. Przyglądały się one z daleka. Wśród nich stała Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba Młodszego i Jozesa, oraz Salome.

Mt 27:55-56 – Było tam też wiele kobiet, które przyglądały się wszystkiemu z oddali. Przyszły one za Jezusem z Galilei i usługiwały Mu. Była wśród nich Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba i Józefa, oraz matka synów Zebedeusza.